Usage statistics for v22019043810786239

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 358
Total Files 316
Total Pages 341
Total Visits 48
Total kB Files 2255
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 51
Total Unique URLs 13
Total Unique Referrers 10
Total Unique User Agents 99
. Avg Max
Hits per Hour 14 59
Hits per Day 358 358
Files per Day 316 316
Pages per Day 341 341
Sites per Day 51 51
Visits per Day 48 48
kB Files per Day 2255 2255
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.27% 316
Code 304 - Not Modified 0.28% 1
Code 400 - Bad Request 0.56% 2
Code 404 - Not Found 10.61% 38
Code 408 - Request Timeout 0.28% 1

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 358 100.00% 316 100.00% 341 100.00% 48 100.00% 51 100.00% 2255 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 8 8 2.23% 7 7 2.22% 8 8 2.35% 45 45 1.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 18 18 5.03% 16 16 5.06% 17 17 4.99% 108 108 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 19 19 5.31% 15 15 4.75% 15 15 4.40% 113 113 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 16 16 4.47% 14 14 4.43% 13 13 3.81% 90 90 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 29 29 8.10% 24 24 7.59% 29 29 8.50% 114 114 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 15 15 4.19% 12 12 3.80% 15 15 4.40% 87 87 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 17 17 4.75% 16 16 5.06% 17 17 4.99% 106 106 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 14 14 3.91% 14 14 4.43% 14 14 4.11% 106 106 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 25 25 6.98% 14 14 4.43% 23 23 6.74% 92 92 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 19 19 5.31% 17 17 5.38% 17 17 4.99% 109 109 4.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 15 15 4.19% 11 11 3.48% 15 15 4.40% 86 86 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 59 59 16.48% 59 59 18.67% 59 59 17.30% 554 554 24.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 14 14 3.91% 14 14 4.43% 14 14 4.11% 106 106 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 14 14 3.91% 13 13 4.11% 14 14 4.11% 88 88 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 19 19 5.31% 17 17 5.38% 17 17 4.99% 109 109 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 25 25 6.98% 22 22 6.96% 23 23 6.74% 128 128 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 16 16 4.47% 16 16 5.06% 16 16 4.69% 108 108 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 16 16 4.47% 15 15 4.75% 15 15 4.40% 107 107 4.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 of 13 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 162 45.25% 1614 71.61% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 102 28.49% 130 5.78% 0 0.00% 0 0.00% /
3 43 12.01% 446 19.77% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
4 1 0.28% 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 1 0.28% 6 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
6 1 0.28% 6 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
7 1 0.28% 6 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
8 1 0.28% 5 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
9 1 0.28% 6 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
10 1 0.28% 6 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
11 1 0.28% 6 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 of 13 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 162 45.25% 1614 71.61% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 43 12.01% 446 19.77% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
3 102 28.49% 130 5.78% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.28% 6 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
5 1 0.28% 6 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
6 1 0.28% 6 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
7 1 0.28% 6 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
8 1 0.28% 6 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
9 1 0.28% 6 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
10 1 0.28% 5 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 102 28.49% 25 78.12% /
2 1 0.28% 1 3.12% /froxlor/
3 43 12.01% 1 3.12% /phpmyadmin/
4 162 45.25% 1 3.12% /webalizer/
5 1 0.28% 1 3.12% /webalizer/usage_202003.html
6 1 0.28% 1 3.12% /webalizer/usage_202005.html
7 1 0.28% 1 3.12% /webalizer/usage_202006.html
8 1 0.28% 1 3.12% /webalizer/usage_202012.html

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 102 28.49% 24 80.00% /
2 1 0.28% 1 3.33% /froxlor/
3 43 12.01% 1 3.33% /phpmyadmin/
4 1 0.28% 1 3.33% /webalizer/usage_202001.html
5 1 0.28% 1 3.33% /webalizer/usage_202005.html
6 1 0.28% 1 3.33% /webalizer/usage_202006.html
7 1 0.28% 1 3.33% /webalizer/usage_202012.html

Top 30 of 51 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 162 45.25% 162 51.27% 1614 71.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 46.50.193.65
2 72 20.11% 72 22.78% 108 4.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 84.54.171.220
3 43 12.01% 43 13.61% 446 19.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 89.33.80.154
4 11 3.07% 2 0.63% 6 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 45.155.205.225
5 6 1.68% 2 0.63% 3 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 5 10.42% 2.57.122.97
6 5 1.40% 1 0.32% 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 207.154.231.132
7 5 1.40% 4 1.27% 24 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 66.249.66.220
8 4 1.12% 4 1.27% 3 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.17% 13.66.139.140
9 3 0.84% 3 0.95% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.17% 185.246.116.52
10 3 0.84% 1 0.32% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 192.36.248.249
11 2 0.56% 1 0.32% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 144.76.14.153
12 2 0.56% 1 0.32% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.17% 180.149.125.171
13 2 0.56% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 40.74.238.71
14 1 0.28% 1 0.32% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 109.94.119.180
15 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 113.88.210.23
16 1 0.28% 1 0.32% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 128.14.133.58
17 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 142.54.227.7
18 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 144.208.65.212
19 1 0.28% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 161.35.189.184
20 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 172.105.89.161
21 1 0.28% 1 0.32% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 18.236.143.117
22 1 0.28% 1 0.32% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 184.105.139.68
23 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.191.171.10
24 1 0.28% 1 0.32% 6 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 185.191.171.13
25 1 0.28% 1 0.32% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 185.246.116.51
26 1 0.28% 1 0.32% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 185.246.116.53
27 1 0.28% 1 0.32% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 188.34.157.144
28 1 0.28% 1 0.32% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 192.241.221.9
29 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 192.241.223.111
30 1 0.28% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.71.142.35

Top 10 of 51 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 162 45.25% 162 51.27% 1614 71.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 46.50.193.65
2 43 12.01% 43 13.61% 446 19.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 89.33.80.154
3 72 20.11% 72 22.78% 108 4.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 84.54.171.220
4 5 1.40% 4 1.27% 24 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 66.249.66.220
5 1 0.28% 1 0.32% 6 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 66.249.66.222
6 1 0.28% 1 0.32% 6 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 185.191.171.13
7 1 0.28% 1 0.32% 6 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 66.249.66.192
8 11 3.07% 2 0.63% 6 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 45.155.205.225
9 1 0.28% 1 0.32% 3 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.66.49
10 6 1.68% 2 0.63% 3 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 5 10.42% 2.57.122.97

Top 10 of 10 Total Referrers
# Hits Referrer
1 162 45.25% https://perevod42.com/
2 115 32.12% - (Direct Request)
3 72 20.11% https://doska.info/item/add
4 3 0.84% http://195.128.103.186:80/admin/login.asp
5 1 0.28% https://cumir.ru/pavel-batitskij
6 1 0.28% https://ilovediscovery.ru/page/iskrivlenie-vremeni-1-sezon-7-seriya-7-vypusk
7 1 0.28% https://moypodrostok.ru/psishologiya-podrostka/lyubov-v-podrostkovom-vozraste
8 1 0.28% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_1360/
9 1 0.28% https://sanitarywork.ru/i.php
10 1 0.28% https://tasmed.ru/sesaesid/sesaesid_jonnirkodne_smetsys/index_dilpt25_dicer665.html

Top 15 of 99 Total User Agents
# Hits User Agent
1 43 12.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
2 14 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
3 11 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
4 11 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 10 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
6 8 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
7 7 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
8 7 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
9 7 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
10 7 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
11 6 1.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile
12 6 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
13 6 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 6 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
15 6 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 358 100.00% 316 100.00% 2255 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23